Dr Löser, Rock

Waar is dä dos?  Dos kaah iech eich soong. 

Iech bie e aahfacher Gung, drum aus'n öbern Arzgebirg. Iech wuhn mehrooh in dr Schlade, ursprünglich kumm iech aus Neidorf, aus dr Supp. Dort wu is "Karzl" haar kimmt. Viele denken ja, iech bie is Karzl ober es is net su. Iech bie's net! 

Geborn bie iech aah. Am 30. März in Annebarg hob iech is Licht dr Walt drblickt. Mit Neine hob iech noochert mei erschte Gitarr offm Sperrmüll gefundn und weil mor domols aahfoch is Zeig vun Sperrmüll noch wagnamme durft, hob iech mir e Gitarr rausgesucht. Nu hob iech geübt wie e Verrickter. Mei Mutter is ball olber wurn. 

Mittlerweile bie ich ja als Musikant unnerwaangs unner dann Name
"Rocco und Marc"  un dos bie iech aah weiterhin. Allerdings isses mir e Herzensaahgeleegnheet, miech do drim ze kimmern, dos unnere arzgebirgsche Mundart net austirbt. Desdrwaagn laas iech alle Tog emol off dr Seit bei Facebook e arzgebirgsches Geschichtl vir. Dos kaa von mir salber sei oder wumöglich aah vun en annern Schriftsteller unnerer Mundart. Wie iech gerod Lust drzu hob. :-)  

Also, ihr guten Leit, iech will eich itze net sinnlos beleegn. Guckt eich ewing üm un waar miech emmende mol buung will, dar kah dos hier.

In damm Sinne, habt noch e schiene Zeit und iech grüße eich 

mit en racht herzlichen Glück Auf 

dr Löser, Rock